Samschdes      18-05-2019       Brauen zu Oetrange 2 Braueschten fir BD zu Contern.           08°°-15°°Samschdes      08-06-2019       Béierfest am Centre Culturel zu Mutfort.                                 11°° - 24°°

                                        Traditionelt Fest mat Grill, Animatioun & MusekFreides             05-07-2019       Taisting mat Grill, Aal Schoul zu  Méideng                            20°° - 23°°Samschdes      28-09-2019       Brauen zu Oetrange  1 Brauescht fir den Kleeschen.            08°° - 13°°Freides             04-10-2019       Oktoberfest zu Oetrange Tasting mat Weiswurscht           20°° - 23:45Samschdes      12-10-2019       Béier-Surprise zu Oetrange. 1Brauescht-Surpise.                08°° - 13°°Freides            06-12-2019        Kleesercherstasting zu Oetrange   20°° - 23°°

      nuren fir déi brav Memberen 

Last update:13-05-2019