Samschdes      28-09-2019       Brauen zu Oetrange  1 Brauescht fir den Kleeschen.            08°° - 13°°Freides             04-10-2019       Oktoberfest zu Oetrange Tasting mat Weiswurscht           20°° - 23:45Samschdes      12-10-2019       Béier-Surprise zu Oetrange. 1Brauescht-Surpise.                08°° - 13°°Freides            06-12-2019        Kleesercherstasting zu Oetrange   20°° - 23°°

      nuren fir déi brav Memberen 

Last update:09-07-2019